c 粉嶺遊樂場的詳情(包括202404緩步時間表、設施、相片、交通安排等)
幼稚園攻略
小一入學
幼稚園資訊
小學資訊
中學資訊
專業學生相

主頁 » 公共康樂設施 » 全港運動場 » 粉嶺遊樂場
縮小
放大

粉嶺遊樂場(Fanling Recreation Ground)

粉嶺遊樂場(Fanling Recreation Ground )是位處於北區內,由康樂及文化事務署開設的運動場,提供田徑設施供訓練及比賽之用。 場內跑道於沒有被團體租用的時間開放作免費緩步跑用途。

粉嶺遊樂場的相片(一)

粉嶺遊樂場內設施

粉嶺遊樂場緩步跑開放時間

202404緩步時間表

粉嶺遊樂場維修保養日

逄星期五粉嶺遊樂場聯絡資料

電話:2675 6925
電郵:flrg@lcsd.gov.hk

粉嶺遊樂場地址

新界粉嶺新運路55號 粉嶺遊樂場